Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της δημοτικής παράταξης του δήμου Ιωαννιτών: Ιωάννινα_2023 υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τις αποφάσεις του προέδρου της επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τον Ν. 3471/2006) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαιτεί συλλογή και επεξεργασία διαφορετικού είδους πληροφοριών, όπως προσωπικών δεδομένων, των οποίων η προστασία, επεξεργασία και μη αποκάλυψη και δημοσιοποίηση αποτελεί βασική κανονιστική απαίτηση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2472/97),που πρέπει να εκπληρώνεται από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο δικτυακός τόπος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες, με σκοπό την επεξεργασίας τους για την παροχή στους χρήστες ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικότερα, παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται:

Ενημερώσου – Μείνε σε επαφή – Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της δημοτικής παράταξης του δήμου Ιωαννιτών: Ιωάννινα_2023, ζητείται απλά το e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μη ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο) του χρήστη και δεν απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στον δικτυακό τόπο. Ο δικτυακός τόπος που ανήκει στη δημοτική παράταξη του δήμου Ιωαννιτών: Ιωάννινα_2023 διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή Newsletters. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί μόνος του να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται ο χρήστης, ή κάποιες συγκεκριμένες ενέργειές του σε προηγούμενες επισκέψεις του στην ιστοσελίδα. Στον δικτυακό τόπο της δημοτικής παράταξης του δήμου Ιωαννιτών: Ιωάννινα_2023 χρησιμοποιούνται cookies για δύο (2) λόγους:

– Για να αναγνωρίζεται ο χρήστης ως αυθεντικοποιημένος από την υπηρεσία αυθεντικοποίησης του συστήματος.

– Για να αναγνωρίζονται συγκεκριμένες ενέργειες του χρήστη σε προηγούμενες επισκέψεις του σε κάποιες ιστοσελίδες (π.χ. το αν ψήφισε ή όχι σε κάποια δημοσκόπηση).

Συνδέσεις
Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσεις (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και δεν ελέγχονται από τον ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο δικτυακός τόπος που ανήκει στην δημοτική παράταξη του δήμου Ιωαννιτών: Ιωάννινα_2023 για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Δίκτυο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Ψηφοφορίες
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από και στο δικτυακό τόπο της δημοτικής παράταξης του δήμου Ιωαννιτών: Ιωάννινα_2023, δεν ζητείται κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους. Βέβαια παρέχεται και δυνατότητα συμμετοχής σε ψηφοφορίες και για μη εγγεγραμμένους χρήστες.

Συμμετέχω – Μοιράσου την ιδέα σου, και Συμμετέχω – Επικοινωνία

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη στις διαδικασίες Συμμετέχω – Μοιράσου την ιδέα σου, και Συμμετέχω – Επικοινωνία που διενεργούνται στο δικτυακό τόπο της δημοτικής παράταξης του δήμου Ιωαννιτών: Ιωάννινα_2023, ζητούνται σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Περιοχή/γειτονιά διαμονής, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κατά περίπτωση και άλλα στοιχεία, πάντως μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία). Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους. Βέβαια παρέχεται και δυνατότητα συμμετοχής σε ψηφοφορίες σε οποιονδήποτε πολίτη.